tuinbase.nl
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die gebruikmaakt (hierna: gebruiker) van tuinbase.nl of een subdomein van tuinbase.nl (hierna tezamen: tuinbase.nl).
Tuinbase.nl is bedoeld als platform waarop:
  • gebruikers informatie op tuingebied in de vorm van tekst en beeld kunnen delen met anderen;
  • gebruikers door derden aangeboden tuinproducten kunnen vinden en vergelijken;
  • potentiële opdrachtgevers en potentiële opdrachtnemers met elkaar in contact kunnen komen. 
Voor vragen over tuinbase.nl kunt u gebruikmaken van het contactformulier. 

2. Gebruiksregels
Het is niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving.
Via tuinbase.nl verspreide teksten en beelden dienen verband te houden met het doel van de website. 
Het volgende mag niet via tuinbase.nl worden verspreid:
  • pornografische video, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • ongevraagde reclame (spam);
  • foute of misleidende informatie;
  • virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan tuinbase.nl of gebruikers aan te richten.
Het is niet toegestaan een account aan te maken onder de naam van iemand anders of zich anderszins voor te doen als iemand anders. Voor de 
op de website zichtbare gebruikersnaam is het wel toegestaan een naam te kiezen waarmee de anonimiteit wordt bewaard.
Het is niet toegestaan andere gebruikers te benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor tuinbase.nl is bedoeld.
Houd je bij het schrijven van artikelen/blogs ook aan deze gebruiksregels.

3. Gebruikersaccount
Een gebruikersaccount op tuinbase.nl geeft toegang tot bepaalde functionaliteiten die zonder account ontoegankelijk zijn. 
Een gebruiker dient het bij de account behorende wachtwoord geheim te houden en te voorkomen dat anderen gebruik kunnen maken van de account.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alles wat op hun account gebeurt.
Misbruik van een account dient aan tuinbase.nl te worden gemeld.

4. Opdrachten
Aan het contact via tuinbase.nl kan door (potentiële) opdrachtgevers en (potentiële) opdrachtnemers (hierna: partijen) geen rechten worden ontleend. 
Het is aan beide partijen om in onderling contact (zonder tussenkomst van tuinbase.nl) een overeenkomst tot stand te brengen waaraan zij zijn gebonden. Tuinbase.nl is geen partij in de overeenkomst.
Door gebruik te maken van tuinbase.nl aanvaarden partijen het risico van een disfunctioneren van de door tuinbase.nl aangeboden diensten. 
Voorts aanvaarden partijen het risico van een mogelijke negatieve beoordeling door partijen. 
Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede uitwisseling van informatie, voor de inhoud van hun beoordelingen en voor het oplossen van eventuele conflicten. 
Partijen zullen tuinbase.nl niet verzoeken eventuele voor hen nadelige beoordelingen aan te passen of te verwijderen tenzij de beoordeling onrechtmatig is dan wel in strijd is met de algemene voorwaarden. In deze gevallen dient dit voldoende gemotiveerd en voorzien van een url te kennen te worden gegeven aan tuinbase.nl. Onterechte meldingen zijn zelf in strijd met de algemene voorwaarden. 
De beoordelings- en reviewmogelijkheid is alleen beschikbaar voor opdrachten met status `voltooid`. 
Een opdracht met status `wordt uitgevoerd` krijgt na 180 dagen automatisch de status `voltooid` tenzij de opdrachtnemer (eenmalig) de status `wordt uitgevoerd` verlengt. 
De opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na status `voltooid` het vermelde verschuldigde bedrag (5% van het totaalbedrag excl. btw) over te hebben gemaakt naar het vermelde banknummer. Het gevolg van niet of te laat betalen is uitsluiting van functionaliteiten zoals onder meer het kunnen inschrijven voor nieuwe opdrachten en het zichtbaar zijn van voltooide opdrachten voor potentiële nieuwe opdrachtgevers. 

5. Markt

De (tuin)markt is bedoeld voor het aanbieden van tuingerelateerde producten. Aan de aanbiedingen op de markt en de communicatie op of via deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is aan verkopers en kopers om onderling (zonder tussenkomst van tuinbase.nl) een overeenkomst tot stand te brengen; tuinbase.nl is geen partij in deze overeenkomst. 

6. Prijzen en betalingen
De door tuinbase.nl aangeboden diensten zijn kosteloos tenzij anders vermeld. 
Prijzen op tuinbase.nl zijn in euro's en zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. 
Eventuele verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

7. Mogelijke gevolgen van het niet naleven van de algemene voorwaarden
Gebruikers die zich niet houden aan de algemene voorwaarden kunnen de toegang tot hun gebruikersaccount (deels) verliezen dan wel 
de toegang tot functionaliteiten (deels) verliezen. 

8. Gegevens van bezoekers en Cookies

Zie de privacy en cookieverklaring. 

9. Aansprakelijkheid

Door gebruikers en derden verstrekte teksten en beelden worden door tuinbase.nl niet actief gecontroleerd op omissies, onjuistheden of schendingen van de algemene voorwaarden. Voor directe of indirecte schade die hierdoor zou zijn ontstaan zijn tuinbase.nl noch beheerders aansprakelijk.

Tuinbase.nl noch beheerders zijn aansprakelijk voor mogelijke schade (direct of indirect) ten gevolge van het direct of indirect opvolgen van de op  deze website vermelde informatie of een gegeven advies in de vorm van een antwoord op een gestelde vraag. 

Tuinbase.nl noch beheerders zijn aansprakelijk voor mogelijke schade (direct of indirect) ten gevolge van het direct of indirect opvolgen van op  of door andere websites aangeboden informatie naar welke websites op tuinbase.nl is gelinkt. 

Tuinbase.nl noch beheerders zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade geleden door het aangaan van een overeenkomst met derden betreffende de  aankoop (of andere manier van verkrijging) van een product dat werd en/of wordt weergegeven op tuinbase.nl.

Tuinbase.nl noch beheerders zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou zijn ontstaan door een disfunctioneren van tuinbase.nl. 

Tuinbase.nl noch beheerders zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat bij of ten gevolge van de uitvoering van een opdracht waarvoor de betrokkenpartijen via tuinbase.nl met elkaar in contact zijn gekomen. 

Tuinbase.nl noch beheerders zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou zijn ontstaan door beoordelingen of uitlatingen van gebruikers van tuinbase.nl.

De aansprakelijkheid van tuinbase.nl dan wel beheerders is beperkt tot het geval waarin sprake is van aantoonbaar opzettelijk en actief aangebrachte directe schade door tuinbase.nl dan wel beheerders.

10. Auteursrecht
Niets van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van tuinbase.nl of de auteur.

11. Wijzigingen
Tuinbase.nl is gerechtigd de inhoud van dit document zonder verdere bekendmaking te wijzigen.

CERTAIN CONTENT THAT APPEARS ON THIS SITE COMES FROM AMAZON. THIS CONTENT IS PROVIDED ‘AS IS’ AND IS SUBJECT TO CHANGE OR
 REMOVAL AT ANY TIME.